Agnieszka Olobry

Logopeda, neurologopeda, pedagog, specjalista terapii pedagogicznej. Trener technik szybkiego uczenia się, koncentracji uwagi, myślenia logicznego i twórczego. Dyrektor Poradni.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzi poradnictwo, diagnozę i terapię logopedyczną oraz pedagogiczną, pracuje z dziećmi wymagającymi wczesnej interwencji i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współpracując z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym obejmowała terapią dorosłych po udarach i z chorobami neurologicznymi Prowadziła profilaktykę logopedyczną na oddziałach neonatologii dziecięcej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki.

Współpracuje z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi będąc współautorką programu i koordynując Podyplomowe Studia Logopedyczne (od 2005r). Prowadzi wykłady, ćwiczenia oraz praktyki m.in. z zakresu zaburzeń artykulacji i alalii dla przyszłych logopedów oraz podstawy logopedii, elementów terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju dla studentów pedagogiki (także w ramach e-lerningu). Opracowała podręcznik z logopedii dla studentów kierunków pedagogicznych.

Legitymuje się Certyfikatem Zawodowym Logopedy (Nr 0162/05/0007) Polskiego Związku Logopedów. Sprawdź: http://www.logopeda.org.pl/certyfikat_c.php?id=98. Przez trzy kadencje pracowała we władzach Głównych PZL (pełniąc funkcję sekretarza Zarządu Głównego, administratora portalu, przewodniczącej Komisji Rewizyjnej). Tworzyła wojewódzkie struktury Polskiego Związku Logopedów w Łodzi. Przewodniczyła wojewódzkiej Organizacji Związkowej PZL w latach 2000-2012 oraz była koordynatorem wojewódzkim akcji „Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych” przez siedem kolejnych lat.

W 2013r została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi.

 

Zofia Rogalińska

Logopeda, oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej

Logopeda z wieloletnim stażem, nauczyciel wielu pokoleń logopedów – współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim od 2000 roku , od kilku lat wykłada i prowadzi praktyki dla studentów logopedii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, WSP i WSEZiNS. Wykłada specjalistyczne przedmioty: afazja, dyzartria, oligofazja, wczesna interwencja logopedyczna, alternatywne sposoby komunikacji.

Wykonując zawód logopedy i oligofrenopedagoga, w różnych placówkach w tym specjalnych specjalnych, m.in. w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, pomagała dzieciom i młodzieży: z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołami genetycznymi. Jednocześnie niejednokrotnie pełniąc obowiązki opiekuna prawnego poznała całokształt potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Pracowała z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z dyslalią, dysglosją, dyzartrią, alalią, afazją, oligofazją i schizofazją oraz z zaburzeniami w czytaniu, pisaniu i liczeniu.

Ma bogate doświadczenia w pracy z osobami dorosłymi i niemowlętami, u których obserwuje się  trudności z domykaniem warg , połykaniem, techniką jedzenia.

Pracując na oddziale szpitalnym przywracała możliwość komunikacji dorosłym pacjentom, którzy utracili mowę w wyniku uszkodzenia mózgu (po udarach, wypadkach, w wyniku choroby Alzhaimera, Huntingtona, itp.)

Niejednokrotnie występowała jako biegły sądowy z dziedziny logopedii.

Od roku2000 Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Logopedów a od 07.11.2012 roku przewodniczy Oddziałowi Łódzkiemu.

Legitymuje się Certyfikatem Zawodowym Logopedy (Nr 0483/05/0018/2004) Polskiego Związku Logopedów.

 

mgr  Dorota Staniszewska

Psycholog, logopeda, pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, mediator rodzinny, trener dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne

Zajmuje się diagnozą psychologiczną, logopedyczną i pedagogiczną oraz opiniowaniem. Prowadzi terapię indywidualną dla dzieci i młodzieży, terapię stymulującą rozwój psychofizyczny, terapię logopedyczną. Wykorzystuje wiedzę z zakresu neuropsychologii klinicznej oraz Integracji Sensorycznej. Pracuje z dziećmi wymagającymi wczesnej interwencji i o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym z opóźnieniami i dysfunkcjami rozwojowymi, dziećmi autystycznymi, z Zespołem Aspergera, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi etc.

Swoimi oddziaływaniami obejmuje nie tylko dziecko ale i jego rodzinę. Organizuje konsultacje dla rodziców dzieci ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Udziela wsparcia rodzicom i nauczycielom. Prowadzi szkolenia dla rodziców i rad pedagogicznych.

Jest wykładowcą na Uniwersytecie Łódzkim i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

 

mgr Emilia Gural

Psycholog, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej i terapii zajęciowej

Psycholog wychowawczy i rodziny, terapeuta pedagogiczny i terapeuta zajęciowy, z dziewięcioletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie pracy z dziećmi i młodzieżą, rodzinami oraz osobami starszymi. Pomocy psychologicznej udzielała pracując w domu pomocy społecznej, w Towarzystwie Przyjaciół Domu na Osiedlu, w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym, a głównie w pracy z młodzieżą na etapie gimnazjum. Praca w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i stowarzyszeniach pomocy dzieciom pomogła określić ścieżkę zawodową i życiową drogę, którą kieruje się do dziś. Motto „dziecko = człowiek” przyświeca jej w każdej chwili poświęcanej dziecku i młodemu człowiekowi. Prywatnie szczęśliwa mama małego Macieja. Z zamiłowania artysta plastyk. W dzieciństwie ewidentnie nie zdiagnozowano u pani psycholog ADHD, za to w dorosłym życiu pozostała jej energia i chęć do pracy z dzieciakami!

 

mgr Dorota Miązek

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, pedagog i terapeutka

Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się. Od ponad 20 lat łączy  praktykę terapeutyczną z pracą dydaktyczną, prowadząc zajęcia dla dzieci oraz nauczycieli, rodziców i studentów wielu uczelni, między innymi Uniwersytetu Łódzkiego.

Jest autorką i współautorką licznych publikacji, w tym ćwiczeń rozwijających umiejętności matematyczne pt. „Polubić matematykę”.

Obecnie pracuje nad doskonaleniem i upowszechnianiem  autorskiej efektywnej metody nauki czytania i pisania wspieranej nagraniem . Metoda jest przeznaczona dla dzieci od 4 r. ż. do końca szkoły podstawowej. Realizowana jest na podstawie dwóch publikacji „Sukces w nauce czytania. Zwierzaki 1 i 2” Annał Łódź 2011,2014.

Metoda posiada recenzję prof. Grażyny Krasowicz-Kupis z UMCS w Lublinie oraz dr Elżbiety Płóciennik z UŁ. Była prezentowana na licznych konferencjach, w tym dwóch międzynarodowych . Obecnie wiele placówek edukacyjnych, przedszkoli i szkół podstawowych w Polsce, z powodzeniem korzysta z metody CZYTANIA WSPOMAGANEGO NAGRANIEM.

 

Marzena Krejpcio – Pawlak

Psycholog, logopeda, doradca zawodowy

Posiada doświadczenie w pracy w szkole, przedszkolu i poradni psychologiczno – pedagogicznej. Zajmuje się diagnozowaniem dzieci i młodzieży, opiniowaniem, pomocą psychologiczną i terapią logopedyczną. Wsparciem obejmuje dzieci, rodzinę i osoby dorosłe poprzez pomoc indywidualną, ale też zajęcia warsztatowe dla rodziców i grupowe dla dzieci.

Prowadzi zajęcia warsztatowe dla zespołów klasowych, konsultacje dla nauczycieli i wychowawców. Jako doradca zawodowy pomaga określić  predyspozycje zawodowe, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

 

DO GÓRY